Ochrona środowiska

1. Zakres działalności

Wszelkie opracowania w zakresie oceny i ochrony powietrza środowiska w górnictwie, energetyce i innych przemysłach. Świadczymy wszelkie usługi związane z:

 

1.1. Ochrona powierzchni ziemi oraz kopalin:

 • opracowania fizjograficzne i ekologiczne dowolnych obszarów
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych wskutek działalności człowieka a zwłaszcza rekultywacji, operaty środowiskowe wyrobisk poeksploatacyjnych i składowisk odpadów o różnym stopniu toksyczności
 • projekty zieleni ochronnej z uwzględnieniem estetyki krajobrazu
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • projekty racjonalnego zagospodarowania kopalin, ich zasobów

 

1.2. Ochroną powietrza:

 • prace studialne i badawcze mikro i topoklimatu różnych obszarów
 • analizy i oceny zanieczyszczenia powietrza emisji zorganizowanej
 • analizy i oceny zanieczyszczeń powietrza emisji niezorganizowanej
 • projekty redukcji zanieczyszczeń i nadzór ich realizacji
 • projekty monitoringu

 

1.3. Ochroną przed hałasem:

 • pomiary mocy akustycznej źródeł hałasu
 • pomiary i badania hałasu środowiskowego
 • oceny wpływu zakładów przemysłowych na klimat akustyczny rejonu
 • projekty ograniczenia hałasu

 

1.4. Ochroną wód podziemnych i powierzchniowych:

 • prace studialne, analizy, oceny, projekty techniczne dotyczące zasobów wód oraz warunków hydrogeologicznych
 • analizy ujemnego wpływu odwadniania oraz zanieczyszczeń przemysłowych na środowisko wodne
 • analizy dotyczące dopływów do systemów odwadniania oraz wpływu odwadniana na poziom wód
 • oceny oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych
 • analizy ujemnego wpływu obiektów i systemów odwadniających na środowisko
 • bilanse wodne zlewni

 

2. Oferta:

 • pomiary
 • prace studialne i badawcze
 • analizy i oceny
 • projekty techniczne
 • projekty monitoringu
 • nadzór nad realizacją

 

3. Aparat realizacyjny

Poltegor-projekt sp. z o.o. dysponuje doświadczoną kadrą specjalistów ds. ochrony środowiska oraz projektantów specjalizujących się w poszczególnych obszarach i pomiarach umożliwiających kompleksowe usługi. Projektanci posiadają uprawnienia umożliwiające wykonywanie projektów, ich sprawdzanie i opiniowanie, co znacznie upraszcza i przyśpiesza proces uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii. W procesie projektowania używane są programy komputerowego wspomagania prac projektowych jak AutoCAD, EK-100W, Spalanie, HPZ.

 

4. Najważniejsze osiągnięcia to:

 • 10 projektów doświadczalno-badawczych dla Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA) w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, składowisk odpadów, oczyszczania wód kopalnianych, rekultywacji terenów toksycznych oraz wpływ elektrowni na węglu kamiennym na środowiska.
 • kompleksowe oceny oddziaływania na środowisko dla KWB Bełchatów, odkrywki Szczerców, KWB Konin, KWB Adamów i innych zakładów górniczych i przeróbki surowców mineralnych
 • ograniczenie hałasu przenikającego do środowiska z powierzchni głównej KWK Jankowice
 • projekty i budowa ekranów przeciwhałasowych (KWB Turów w Polsce)
 • rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych i zwałów skał płonnych, składowisk odpadów przemysłowych o różnym stopniu toksyczności m. in. komunalnych, energetycznych, pogórniczych, odpadów z zakładów chemicznych w elektrowniach: Bełchatów, Pątnów, Łagisza, kopalniach węgla brunatnego: Bełchatów, Adamów, Konin, w kopalniach węgla kamiennego Zofiówka, Krupiński, Morcinek, Moszczenica, Zabrze Makoszowy, Gliwice, Jankowice, w zakładach chemicznych: Wizów, Viscoplast - Wrocław; Knurów i wiele składowisk odpadów komunalnych
 • budowa składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych
Kopalnie odkrywkowe
Zagospodarowanie odpadów
Hydrogeologia
Hydrotechnika
Maszyny, urządzenia
Elektrownie, elektrociepłownie
Budownictwo przemysłowe
Zasilanie i Rozdział Energii
Ochrona środowiska
Generalne Wykonawstwo

Rekultywacje techniczne i biologiczne zwałowiska wewnętrznego odkrywki Pątnów w KWB Konin

Symulacja rozkładu poziomów hałasu wywołanego pracą urządzeń zasobnika węgla w KWB Turów.

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@poltegor.pl
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 814 600 zł                 NIP: 899-02-03-461